habarlar

IP68 näme we kabel näme üçin gerek?

Suw geçirmeýän önümler ýa-da islendik zat hemme ýerde ulanylýar. Aýagyňyzdaky deri aýakgaplary, suw geçirmeýän öýjükli telefon sumkasy, ýagyş ýaganda geýýän ýagyş paltoňyz.Bular suw geçirmeýän önümler bilen gündelik aragatnaşyk.

Şeýlelik bilen, IP68-iň nämedigini bilýärsiňizmi?IP68 aslynda suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän reýting we iň ýokary.IP - Ingress goragynyň gysgaltmasy.IP derejesi, elektrik enjamlarynyň gabygynyň daşary ýurt bedenine girmeginden goramak derejesidir.Çeşme 2004-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli standarty hökmünde kabul edilen IEC 60529 Halkara Elektrotehniki Komissiýasydyr. Bu ülňüde, elektrik enjamlarynyň gabygynda daşary ýurt maddalaryny goramak üçin IP derejesi IPXX, bu ýerde XX iki arap san, birinji bellik belgisi aragatnaşyk we daşarky materiýanyň gorag derejesini, ikinji bellik belgisi suw geçirmeýän gorag derejesini, IP halkara derejesinde gorag derejesini kesgitlemek üçin ulanylýan kod ady, IP derejesi iki sanydan ybarat sanlar.Birinji san tozan goragyny görkezýär;Ikinji san suw geçirmeýär we san näçe köp bolsa, gorag şonça gowy we ş.m.

Hytaýda degişli synag GB 4208-2008 / IEC 60529-2001 "Daşky gurşawy goramak derejesi (IP kody)" standart talaplaryna esaslanýar we dürli önümleriň gorag derejesini kwalifikasiýa synagy geçirilýär.Iň ýokary kesgitleme derejesi IP68.Adaty önüm synag bahalary: IP23, IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68 bahalary.

Synag ölçegleriniň maksady aşakdakylar:

1. Elektrik enjamlarynyň ýüki üçin kesgitlenen gorag derejesini kesgitläň;

2. Adam bedeniniň gabykdaky howply böleklere ýakynlaşmagynyň öňüni alyň;

3. Gaty daşarky maddalaryň gabykdaky enjamlara girmeginiň öňüni alyň;

4. Gabykdaky suw sebäpli enjamlara zyýanly täsirleriň öňüni alyň.

 

Şonuň üçin IP68 iň ýokary suw geçirmeýän reýtingdir.Köp önüm ulanylyşyň howpsuzlygyny we dowamlylygyny görkezmek üçin suw geçirmeýän derejeli synag geçirmeli.kaweei kompaniýasy hem muňa degişli däldir.Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly, önümlerimiziň käbiri resmi synag kompaniýalary tarapyndan ykrar edildi we IP68 derejesini aldy

1

1-nji surat: kaweei kompaniýasynyň M8 seriýaly birleşdirijileriniň suw geçirmeýän synagdan, şeýle hem M8 seriýasynyň esasy materiallaryndan we synag maglumatlaryndan geçendigi görkezilýär.kaweei ygtybarly ýokary hilli çydamly suw geçirmeýän kabeller öndürýän ygtybarly kompaniýa.

 

2-nji surat: synag wagty, naprýatageeniýe tok garşylygy, çuňlugy, kislotasy we aşgarlygy we temperatura ýaly synagyň aýratyn parametrleri görkezilýär.Biziň hemmämiz müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrdyk we synaglardan geçdik.

2
3

3-nji surat: nusgalaryň suratlary we gidroizolýasiýa synagy bellikleri bilen birlikde netijeleriň gysgaça mazmuny görkezilýär.

Netijede, M8, M12 we M5 seriýalary ýaly kaweei gidroizolýasiýa önümleri ýokary gidroizolýasiýa derejesine eýe.Önümleriňizi islegleriňize görä düzüp bileris, suw geçirmeýän derejäňizdäki talaplary kanagatlandyryp bileris, degişli synag hasabatyny berip bileris.


Iş wagty: Iýul-13-2023