• önüm
 • Sim geçirijisi Suw paýlaýjy kabel gurnama

  Suw paýlaýjy sim


 • Bölüm belgisi:CBH-FSL-05-16-E9_1-B
 • Görnüşi:CN, KABEL, BAŞGA, Suw, akym sensory
 • Surat:Biz bilen habarlaşyň
 • Baha:Biz bilen habarlaşyň
 • Önümiň jikme-jigi
 • Hil barlagy
 • Has giňişleýin öwreniň
 • Haryt bellikleri
 • Arza

  Suw aýlanyşyna gözegçilik, giriş we çykyş suw gözegçiligi, suw nasos kommutatoryna gözegçilik,

  solenoid klapan / öçürmek ýa-da rozetkanyň toguny öçürmek we dolandyryşdaky rozetka güýji

  elektrik suw gyzdyryjylary, gün suw gyzdyryjylary, kondisionerler we beýleki suw ulgamlary üçin.

  Önüm aýratynlyklary

  Haryt ady Sim geçirijisi Suw paýlaýjy kabel gurnama
  Aýratynlyk CONN TERM FEMALE 20-24AWG TIN
  ITEM Aýratynlyk
  Dirijor AWG 20-24AWG
  Material Gaýnadylan mis
  COND.Size 11,17,21 / 0.16,0.16,0.18 ± 0.10mm
  Zolýasiýa AVG 0.38mm
  Material SR-PVC
  OD 1,3 ± 0.05mm
  Kabel kody Gara, gyzyl, sary
  Iş orunlarynyň sany 3PIN
  Birikdiriji - Kabel MOLEX 43645-0308
  Kabeliň uzynlygy 102mm
  Hyzmat ODM / OEM
  Şahadatnama ISO9001, UL kepilnamasy, ROHS we iň soňky REACH

  Elektrik aýratynlyklary

  Elektrik belgisi 100% Açyk we gysga synag
  Geçirijiniň garşylygy: 3Ω Maks
  Izolýasiýa garşylygy: 5 minut
  Naprýatageeniýe bahasy: 300V
  Häzirki baha: 1A
  Işleýiş temperaturasy: -10 ° C-den + 80 ° C (UL kabeline görä)
  Synag wagty: 3S

  Näme edip bileris?

  1

  Müşderilerimiziň şahsy zerurlyklaryny goldamak üçin dürli prototip we önümçilik hyzmatlaryny edýäris.Doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary önümçilik wagtyny ep-esli gysgaltdy.

  Awtoulaglar, awiasiýa, senagat, durmuş enjamlary we ş.m. üçin sim simlerini we birikdirijileri dürli zerurlyklara görä düzüp bilersiňiz.

  2
  3

  Customörite sim enjamlary müşderiniň jikme-jik spesifikasiýasyna we hünär standartymyza laýyklykda gurulýar.Her ädim gözegçilik edilýär we her iberişden öň harytlar berk synagdan geçiriler.

  Haryt bellikleri

  Sim simleri Suw paýlaýjy kabel gurnama Senagat enjamlary sim simleri

  ● Impeller görnüşiniň akym ölçeýjisi

  Switch Akym kabeli

  Iring Sim geçirijisi Suw paýlaýjy kabel gurnama

  ● Suw paýlaýjy kabel

  ● Suw paýlaýjy sim

  ● Kabel gurnama

  Ing Sim geçiriji

  ● C.ulaldylan sim simleri

  ● M.X3.0 jaý simleri


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1. Çig malyň ygtybarlylygy

  Netijäni barlamak we hiline gözegçilik etmek üçin saýlanan çig mal üçin ýörite laboratoriýa bar, setirdäki her bir materialyň hünär derejesini üpjün etmek;

  2. Terminalyň / birleşdirijiniň saýlanylyşynyň ygtybarlylygy

  Terminallaryň we birleşdirijiniň esasy şowsuzlyk re modeimini we şowsuzlyk görnüşini seljerenden soň, dürli ulanyş gurşawy bolan dürli enjamlar uýgunlaşmak üçin dürli birikdirijileri saýlaýarlar;

  3. Elektrik ulgamynyň ygtybarlylygyny dizaýn ediň.

  Önümi ulanmagyň ssenarisine görä, modully gaýtadan işlemek bilen tapawutlanýan çyzyklary we komponentleri birleşdirmek, zynjyry azaltmak, elektrik ulgamynyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak arkaly;

  4. Gaýtadan işlemegiň ygtybarlylygyny dizaýn ediň.

  Önümiň gurluşyna görä, önümiň esasy ölçeglerini we degişli talaplary üpjün etmek üçin galyp we gurallar arkaly iň oňat gaýtadan işlemek prosesini dizaýn etmek üçin ssenariýalary, häsiýetnamalary ulanyň.

    has köp3 has köp1 has köp2

  10 ýyllyk hünär simlerini öndüriji

  ✥ Ajaýyp hil: Bizde berk gözegçilik ulgamy we hünär hil topary bar.

  ✥ Custöriteleşdirilen hyzmat: Kiçijik QTY we goldaw önümlerini ýygnamagy kabul ediň.

  Sales Satuwdan soňky hyzmat: Satuwdan soňky müşderileriň satuw soraglaryna birnäçe jogap berýän, satuwdan soňky güýçli hyzmat ulgamy, ýylyň dowamynda onlaýn.

  ✥ Topar kepilligi: Güýçli önümçilik topary, gözleg we barlag topary, marketing topary, güýç kepilligi.

  ✥ Çalt eltip bermek: Çeýe önümçilik wagty gyssagly sargytlaryňyza kömek edýär.

  ✥ Zawodyň bahasy: Zawodyň eýesi, hünärmen dizaýn topary iň gowy bahany üpjün edýär

  ✥ 24 sagat hyzmaty: 24 sagat gyssagly kömek bermek üçin hünärmen satuw topary.

 • Harytkategoriýalary
 • Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.